OBS: Opslaget er udløbet. Ansøgningsfristen var 2. oktober 2023.

VELUX FONDENs initiativ med arbejdslegater til skønlitterære forfattere, der ønsker skriveophold i humanvidenskabelige universitetsmiljøer er blevet et fast program. Der er afsat en ramme på 5 mio. kr. til bevillinger i 2023.

Writers-in-residence-programmet rummer toårige arbejdslegater på 200.000 kr. pr. år i honorar til forfatterne samt dækning af universiteternes udgifter til kontorhold, administration og frikøb. Arbejdslegaterne skal supplere øvrige forfatterindtægter og  skabe tid og rum til forfatternes skønlitterære arbejde.

Ansøgninger skal...

Udarbejdes af universitetsinstituttet og den ansøgende forfatter i fællesskab (se retningslinjer herunder). Writers-in-residence-programmet kan kun søges efter invitation fra institutlederen på et af de nævnte institutter.

I ansøgningen skal der vedlægges en forhåndsaftale mellem instituttet og forfatteren om husning og indholdet af samarbejdet.

Hvem kan søge?

VELUX FONDEN har i 2023 inviteret følgende otte institutter til at sende to ansøgninger hver:

 • Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
 • Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 • Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
 • Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
 • Institut for Kultur, Sprog og Historie, Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet
 • Fakultet for Sprog og Litteratur, Fróðskaparsetur Føroya / Færøernes Universitet

Med forankring i det inviterede institut, vil forfatteren også kunne etablere samarbejde med relevante forskningsmiljøer på andre institutter.

Målgruppen for arbejdslegaterne er skønlitterære forfattere fra Danmark, Grønland eller Færøerne, som i en periode på mindre end 10 år har udgivet værker. Desuden fordres, at forfatteren:

 • Har nået et anerkendt, højt niveau i sit litterære arbejde
 • Har to eller flere udgivne skønlitterære værker af betydelig kunstnerisk kvalitet bag sig
 • Vil kunne opnå et afgørende kunstnerisk udbytte af dialog og samarbejde med forskere og studerende i forhold til deres videre kunstneriske virke og skønlitterære produktion
 • Vil kunne bidrage med inspiration og udbytte til instituttets forskere og studerende

Forfatteren må ikke i forvejen have et aktuelt ansættelsesforhold på universitetet.

Formålet med programmet

Initiativet skal bidrage til at fremme dansk skønlitteraturs kvalitet, rolle og gennemslagskraft bredt i samfundet ved at:

 • Give skønlitterære forfattere en særlig mulighed for at koncentrere sig om deres videre, frie kunstneriske virke og skønlitterære produktion.
 • Medvirke til at skabe gensidig inspiration, samtale og samarbejde mellem skønlitterær kunst og humanvidenskab, mellem kunstnerisk praksis, forskning og undervisning, i former, som instituttet og forfatteren i fællesskab finder vil være af størst udbytte for begge parter. Hovedformålet er dog, at forfatteren får tid og rum til sit skrivearbejde.
Ansøgningsproces

Deadline for institutternes og forfatternes indsendelse af de fælles ansøgninger er mandag 2. oktober 2023 kl. 13.00.  Ansøgninger skal uploades på fondens ansøgningsportal.

Ansøgningerne bliver herefter behandlet samlet af et eksternt panel, som fonden nedsætter. Panelet vil bestå af uvildige sagkyndige blandt både anerkendte forfattere og forskere fra de nordiske lande. Panelet vil udarbejde indstillinger til fondens bestyrelse.

Indstillingerne vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde i december 2023, hvorefter ansøgerne vil få besked inden udgangen af året.

Den forventede succesrate blandt ansøgningerne er ca. 50%.

Vejledning til ansøgningen

Der kan kun ansøges efter invitation fra fonden via institutleder.

Når ansøgningen indsendes gennem fondens ansøgningsportal, skal den ansøgende forfatter anføres som ’ansøger’ og den primært tilknyttede forsker fra instituttet som ’medansøger’ i den fælles projektledelse.

Den samlede ansøgning skal indeholde:

En motiveret ansøgning på maks. 3 sider à 2.400 enheder inkl. mellemrum:

 • 1-2 side(r) med forfatterens beskrivelse af egen aktuelle litterære praksis samt motivation for at indgå i et samarbejde med instituttet og det forventede udbytte af dette
 • 1 side med instituttets motivation for samarbejdet, det forventede udbytte og den særlige relevans af samarbejdet med den udvalgte forfatter i lyset af instituttets profil.

En samarbejdsaftale mellem institut og forfatter, hvori det beskrives, hvilke bidrag og aktiviteter samarbejdet konkret skal bestå i for begge parter, herunder et estimeret tidsforbrug for de involverede parter. Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre en forventningsafstemning, så forfatteren også sikres tilstrækkelig tid og rum til sit skrivearbejde.

CV for forfatteren på maks. 1 side og evt. for involverede forskere på maks. 1 side i alt.

En produktionsliste for forfatteren (titel, forlag og årstal for udgivelsen).

Budget i fondens budgetskabelon:

Der kan maks. ansøges om 625.000 kr. pr. ansøgning:

 • 400.000 kr. til forfatterhonorar i alt i de to år
 • Maks. 225.000 kr. til dækning af øvrige udgifter i henhold til den konkrete samarbejdsaftale, fx:

- Frikøb
- Workshops og arrangementer
- Rejseudgifter, herunder udgifter til årlige netværksmøder, som bevillingsmodtager og forsker forventes at deltage i
- Kontorhold og administration (dog maks. 20%; udgifterne skal specificeres); det forudsættes, at der stilles kontorplads til rådighed for forfatteren
- Uspecificerede indirekte projektomkostninger (dog maks. 5%)

Den samlede bevilling forudsættes administreret af universitetet.

Vurderingskriterier

Ved vurdering af ansøgningerne bliver der lagt vægt på:

 • Den litterære, kunstneriske kvalitet af forfatterens arbejde
 • Forfatterens potentiale for videre kunstnerisk udvikling gennem perioden for arbejdslegatet
 • Kvaliteten og det gensidige udbytte for forfatteren og instituttet af den medsendte samarbejdsaftales konkrete planer og aktiviteter
 • Balancen mellem samarbejdsaftalens tidsestimater for aktiviteter og sikring af forfatterens tid til fri, kunstnerisk udvikling og litterær produktion
Kontakt:
Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07
Gry Louise Minor
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 41 24 72
...